Εμπορικό Σήμα: Τι είναι και πώς προστατεύεται

H καταχώριση του εμπορικού σήματος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών. Μέσω αυτής, οι δικαιούχοι εμποδίζουν τρίτους να χρησιμοποιούν παρόμοιο ή πανομοιότυπο σήμα για δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες, προστατεύοντας παράλληλα τη φήμη και το καταναλωτικό/πελατειακό κοινό τους. Όσον αφορά τους καταναλωτές, το σήμα συμβάλλει στην αποφυγή σύγχυσης, αλλά και στην εν γένει προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, καθιστώντας δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις να αντιγράφουν ή να μιμούνται τους ανταγωνιστές τους.

Τι είναι, όμως, το εμπορικό σήμα;

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο νόμο (4679/2020), το εθνικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.

Είδη

Δυνάμει του προαναφερθέντος νόμου, νέοι τύποι εμπορικών σημάτων, πέραν του λεκτικού και του απεικονιστικού που προέβλεπε ο προϊσχύσας (4072/2012), είναι διαθέσιμοι για καταχώριση:

 • ηχητικά σήματα (π.χ. ήχοι, μελωδίες),
 • σήματα κίνησης (π.χ. σειρά εικόνων ή βίντεο που δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης),
 • σήματα ολογράμματος (π.χ. τρισδιάστατες εικόνες που αλλάζουν καθώς αλλάζει η οπτική γωνία),
 • οπτικοακουστικά (π.χ. συνδυασμός διαφορετικών τύπων σημάτων, όπως σήματα ήχου και κίνησης) και
 • τρισδιάστατα (π.χ. το σχήμα ενός προϊόντος ή της συσκευασίας του).

Στο πλαίσιο αυτό, δεν απαιτείται πλέον η γραφική αναπαράσταση του σήματος για την καταχώρισή του, αλλά βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν4679/2020, η αναπαράσταση του σήματος πρέπει να υποβάλλεται στο μητρώο σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας […].

Προστασία εμπορικών σημάτων

Στην Ελλάδα, πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη για τα εμπορικά σήματα αναλαμβάνει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προστατεύσει το εμπορικό του σήμα εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δύναται να το καταχωρίσει στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Αν επιθυμεί να προστατεύσει το εμπορικό του σήμα διεθνώς, τότε δύναται να καταθέσει δήλωση καταχώρισης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989).

Δικαίωμα και Ανανέωση

Μόλις ένα εμπορικό σήμα καταχωριστεί στον OBI, ο κάτοχός του διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί. Με άλλα λόγια, μόνο ο κάτοχος του καταχωρισμένου σήματος, επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί στην Ελλάδα και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από τρίτο, συνιστά παραβίαση σήματος. Ταυτόχρονα, υφίσταται δυνατότητα παραχώρησης άδειας χρήσης ή εκχώρησής του σε τρίτο.

Η καταχώριση ισχύει για δέκα (10) έτη και δύναται να ανανεωθεί επ’ αόριστον. Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ανανέωση (και ηλεκτρονικά), κατά το τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας. Σε περίπτωση λήξης της δεκαετίας, παρέχεται πρόσθετη προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών, με αυξημένο – κατά το ήμισυ – το τέλος ανανέωσης. Συνεπώς, ο κάτοχος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ειδάλλως θα παύσει αυτοδικαίως η προστασία του σήματός του και θα απωλέσει τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης του.

Ποια είναι η διαδικασία καταχώρισης;

Για την καταχώριση ενός εμπορικού σήματος στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

 • Διεξαγωγή έρευνας για το εμπορικό σήμα: Πριν από την αίτηση καταχώρισης, είναι σημαντικό να διενεργηθεί έρευνα, για να διασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος ότι το σήμα που επιθυμεί να καταχωρίσει είναι διαθέσιμο και όχι παρόμοιο με υφιστάμενα εμπορικά σήματα.
 • Προετοιμασία αίτησης: Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή απεικόνιση του εμπορικού σήματος, κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο.
 • Κατάθεση αίτησης: Η αίτηση (έγχαρτη ή ηλεκτρονική) κατατίθεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
 • Εξέταση: Μόλις κατατεθεί η αίτηση, εξετάζεται από τον OBI για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις νομικές προϋποθέσεις για την καταχώριση. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ότι το σήμα είναι διακριτικό και μη ικανό να παραπλανήσει το κοινό, δεν είναι παρόμοιο ή ταυτόσημο με υφιστάμενο καταχωρισμένο ή με σήμα που εκκρεμεί προς καταχώριση και δεν είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με σήμα με φήμη.
 • Δημοσίευση: Εάν η αίτηση εγκριθεί, θα δημοσιευθεί στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το σήμα θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος θα ειδοποιηθεί επίσης για την καταχώριση από τον ΟΒΙ.
 • Περίοδος ανακοπής: Μετά τη δημοσίευση, ακολουθεί 3μηνη περίοδος ανακοπής, κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της καταχώρισης του σήματος. Οι λόγοι ανακοπής προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 4679/2020 (απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου), καθώς και στο άρθρο 5 (σχετικοί λόγοι απαραδέκτου).
 • Καταχώριση: Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση ή δεν ευοδωθεί, το εμπορικό σήμα θα καταχωριστεί και ο κάτοχος θα λάβει πιστοποιητικό καταχώρισης.

Σημειωτέον, ότι ο OBI θα χρεώσει επίσης τέλη για τη διαδικασία αίτησης, εξέτασης και καταχώρισης, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και μερικούς μήνες.

Πώς προστατεύεται ο δικαιούχος σε περίπτωση προσβολής;

Ο δικαιούχος σήματος χρήζει, ανάλογα και με το είδος της προσβολής, αστικής, διοικητικής και ποινικής προστασίας.

Σε περίπτωση αντιγραφής/εκμετάλλευσης καταχωρισμένου εμπορικού σήματος από τρίτο, έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου, αξιώνοντας άρση και παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, ακόμα και αποζημίωση, σε περίπτωση ζημίας από υπαιτιότητα. Μπορεί, επίσης, να ζητηθεί και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Οι απόλυτες και αποκλειστικές εξουσίες, που απονέμει στον δικαιούχο του σήματος ο Νόμος 4679/2020, δεν είναι απεριόριστες. Υπόκεινται σε εξαιρέσεις και περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν – μεταξύ άλλων – σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες τρίτοι, δύνανται να χρησιμοποιήσουν το σήμα του δικαιούχου, χωρίς την άδειά του. Απαριθμούνται, όμως, αποκλειστικά στο Νόμο, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436/ΕΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιορισμού αποτελεί το άρθρο 12 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ), που αφορά στην απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής: «Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος [..] δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου καταχωρισμένου στην Ελλάδα σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό χρησιμοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη[…]».

Έτσι, αν ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος ανεχθεί επί 5 έτη εν γνώσει του τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, τότε δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του. Στον δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος χορηγείται μόνο αμυντικό δικαίωμα, συνεπώς δε δύναται να απαγορεύσει τη χρήση του προγενεστέρου.

Παράδειγμα εξαίρεσης αποτελεί το άρθρο 13 (άρθρο 15 της Οδηγίας), σχετικά με την ανάλωση του δικαιώματος: «Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το σήμα αυτό στο εμπόριο μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από τον ίδιο τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του[…]»

Μέσω της αρχής της ανάλωσης, προτάσσεται η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΕΟΧ, έναντι του αποκλειστικού και απεριόριστου δικαιώματος του σηματούχου. Οι επί του σήματος εξουσίες κάμπτονται και η εκ μέρους τρίτου άσκηση των εξουσιών, τελεί υπό καθεστώς νόμιμης αδείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ως άνω όρια υπόκεινται σε ερμηνεία από τα δικαστήρια και είναι απαραίτητο να ζητήσετε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές ή ακόμη και να κινήσετε νομικές διαδικασίες για να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας.

Η διανοητική ιδιοκτησία θεωρείται το σημαντικότερο και πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας. Ειδικότερα, ένα εμπορικό σήμα, είναι – αναμφίβολα – το αντικείμενο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με την υψηλότερη αξία εμπορικής εκμετάλλευσης. Ο Νόμος 4679/2020 αποτελεί μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών, με τις τελευταίες να είναι συχνά πολύπλοκες και να απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση για την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των σηματούχων.

Το ερώτημα, αν η εφαρμογή του θα αποτελέσει ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ή νέα πρόκληση, θα απαντηθεί εν καιρώ.

Ειρήνη Κούσουλα, Ασκούμενη Δικηγόρος

 

Βία και Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο: Η νέα πραγματικότητα μετά τον Ν. 4808/2021

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν. 4808/2021 για την έμφυλη βία και την βία στην εργασία

Οι περισσότεροι/ες από εμάς περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας “στη δουλειά”.  Δυστυχώς, καμία επιχείρηση δεν είναι απρόσβλητη εξ ορισμού από φαινόμενα εκφοβισμού, παρενοχλητικής συμπεριφοράς ή και βίας από συναδέλφους, προιστάμενους και μη: αντιθέτως, η καταγραφή τους είναι αυξανόμενη τα τελευταία έτη των αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώνουμε και στη χώρα μας. Οι νέες μορφές απασχόλησης, η τηλεργασία και η ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος δημιουργούν νέες προκλήσεις, αφενός στον εργαζόμενο/η που δεν ξέρει πώς μπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του, αφετέρου για την επιχείρηση, στο πώς να εξασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους.

Ο Νόμος 4808/2021, γνωστότερος στη δημόσια συζήτηση ως “νόμος Χατζιδάκη”, προκάλεσε έντονη δημόσια αντιπαράθεση, κυρίως για την επιδείνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους όρους εργασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στις απολύσεις, στις αποζημιώσεις, στο δικαίωμα επαναπρόσληψης και για τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Παράλληλα με τα ανωτέρω όμως ο νόμος κύρωσε δύο σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα: την Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας  και την Σύμβαση 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν στο νόμο αναφορικά με την παρενόχληση και την έμφυλη βία στην εργασία αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εξάλειψης του φαινομένου, θεσπίζοντας παράλληλα δικαιώματα για τους εργαζομένους και υποχρεώσεις για τους εργοδότες.

Βία και Παρενόχληση

Το άρθρο 4 του Ν4808/2021 καθιστά την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο αυτοτελή, αποσυνδέοντάς την από την έννοια των διακρίσεων και διευρύνει το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών, εισάγοντας σε αυτές και την ψυχολογική βία. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως «απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Προστατευόμενοι, βάσει του άρθρου 3, είναι τόσο οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, όσο και οι ασκούμενοι, οι μαθητευόμενες, οι εθελοντές, οι αιτούσες εργασία και οι ανασφάλιστοι. Ως «βία και παρενόχληση» ορίζονται οι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν ή δύναται να οδηγήσουν σε βλάβη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική του θύματος. Στην έννοια της «παρενόχλησης» κατατάσσονται συμπεριφορές που στοχεύουν στην παραβίαση της αξιοπρέπειας του θύματος και τη δημιουργία εχθρικού περιβάλλοντος για το ίδιο. Έτσι, παρενοχλητικές συμπεριφορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επίμονα αιτήματα του παρενοχλητή για πράξεις που το παρενοχλούμενο άτομο δεν θέλει να ακολουθήσει, ανάρμοστα ή αγενή σχόλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, αδιάκριτα ή επίμονα βλέμματα, άνευ λόγου προσπάθειες για σωματική επαφή (λ.χ. χάδια, αγγίγματα, τσιμπήματα κ.α.), συζητήσεις που δεν σχετίζονται με την εργασία και δημιουργούν επίσης αμήχανο κλίμα (λ.χ. συζητήσεις σεξουαλικού ή προσωπικού περιεχομένου).

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» ο νόμος ορίζει τις συμπεριφορές που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου και τη δημιουργία εν γένει εκφοβιστικού περιβάλλοντος. Στις προαναφερθείσες συμπεριφορές εντάσσονται και οι συνδεόμενες με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου, καθώς επίσης και η σεξουαλική παρενόχληση.

Χώρος, στον οποίο μπορεί να λάβουν χώρα τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4, μπορεί να είναι:

(α) ο χώρος εργασίας (εκεί όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, οι χώροι ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης),

(β) οι μετακινήσεις από και προς την εργασία, τα ταξίδια, η εκπαίδευση, οι εκδηλώσεις και οι σχετικές με την εργασία κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και

(γ) οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, ανεξαρτήτως μέσου (φυσικά, τεχνολογικά, πληροφορικά). Ιδιαίτερα σημαντικό σε περιβάλλον τηλεεργασίας.

Υποχρεώσεις Εργοδότη (άρ.5-10)

Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με τα άρθρα 5-7, υποχρεούνται να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης, να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται σχετικές καταγγελίες με σεβασμό και εμπιστευτικότητα και να συνδράμουν στην έρευνα κάθε αρμόδιας αρχής εφόσον ζητηθεί. Επιπλέον, πρέπει να παρέχουν σε προσβάσιμες μορφές ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους, την πρόληψη, την προστασία και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων. Τέλος, υποχρεούνται να αξιολογούν τους σχετικούς με τη βία και παρενόχληση ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, λαμβάνοντας μέτρα για τον περιορισμό τους.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται και ο ρόλος του ιατρού εργασίας, ο οποίος βάσει του άρθρου 8 του Ν4808/2021 που τροποποιεί τα άρθρα 17 και 18 του Ν3850/2010, αναλαμβάνει συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα, συμβουλεύει για θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και για την ένταξη ή επανένταξη των θυμάτων. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους και παρέχει επείγουσα θεραπεία, μεταξύ άλλων, και επί περιστατικών βίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν συγκεκριμένες Πολιτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Σε αυτές απαιτείται, επίσης, δήλωση του εργοδότη για μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Οι εν λόγω Πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

(α) εκτίμηση των σχετικών κινδύνων

(β) μέτρα πρόληψης, ελέγχου και περιορισμού των κινδύνων και των περιστατικών

(γ) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού

(δ) ορισμό ενός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») που θα καθοδηγεί και θα ενημερώνει τους εργαζομένους

(ε) υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Περαιτέρω, για τις άνω των είκοσι (20) ατόμων επιχειρήσεις, υιοθετούνται υποχρεωτικά Πολιτικές για τη διαδικασία υποδοχής, εξέτασης και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών. Ειδικότερα, απαιτούνται:

(α) ασφαλείς και προσβάσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών και τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων για τη διαχείρισή τους

(β) αμεροληψία και εμπιστευτικότητα κατά την εξέταση των καταγγελιών

(γ) απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου

(δ) περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

(ε) συνεργασία και παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές.

Οι προαναφερθείσες Πολιτικές αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων (περιεχόμενο της ΕΣΣΕ ή του Κανονισμού Εργασίας), ειδάλλως καταρτίζονται από τον εργοδότη, ύστερα από ενημέρωση και λήψη των απόψεων των εργαζομένων. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας θα πρέπει να αποτελούν και τα σχετικά πειθαρχικά παραπτώματα, οι πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές (αρ. 11 του νόμου).

Δικαιώματα θιγομένων (άρ.12)

Κάθε εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το εν λόγω, έχει δικαίωμα πέραν της δικαστικής προστασίας προς διεκδίκηση αποζημίωσης,  να προσφύγει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη. Επιπροσθέτως, ο θιγόμενος έχει δικαίωμα υποβολής σχετικής καταγγελίας εντός της επιχείρησης. Ο εργοδότης, τότε, υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων, της αλλαγής θέσης, ακόμη και της καταγγελίας της σύμβασής του.

Όταν καταγγελόμενος είναι ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του ή στην περίπτωση που οι τελευταίοι δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα επί παραβίασης της απαγόρευσης από άλλον εργαζόμενο, επιβάλλονται σε βάρος τους διοικητικές κυρώσεις, λόγω παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας (άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4808/2021). Τέλος, ο θιγόμενος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, με την υποχρέωση προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του εργοδότη. Προϋπόθεση αποτελεί η εύλογη πεποίθηση του θιγομένου για ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του και αιτιολόγηση αυτής. Σε περίπτωση παύσης του κινδύνου και άρνησης του θιγομένου να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης δύναται να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας προς επίλυση της διαφοράς.

Ρητά απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε καταγγελία της σύμβασης του θιγομένου, εξαναγκασμός του σε παραίτηση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείρισή του που εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία περιστατικού βίας ή παρενόχλησης. Επίσης, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον δύνανται να προσφύγουν ή να παρέμβουν υπέρ του θιγομένου, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών ή δικαστικών αρχών, κατόπιν γραπτής συναίνεσης του τελευταίου.

Όταν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει υπάρξει αποδέκτης συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης στην εργασία και επικαλείται, ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι εκδηλώθηκε τέτοια συμπεριφορά, τότε είναι ο/η καταγγελλόμενος/η εκείνος/η που οφείλει να αποδείξει ότι δεν εκδήλωσε τέτοια συμπεριφορά σε βάρος του θιγόμενου προσώπου. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις είτε απασχολούν περισσότερα είτε λιγότερα από είκοσι (20) άτομα.

Με το άρθρο 18 του Ν.4808/2021 προβλέπεται ειδική διαδικασία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αναφέρεται στη διαχείριση των επώνυμων καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιθεώρηση για παραβίαση των διατάξεων περί απαγόρευσης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Με το άρθρο 19 εισάγεται πρόβλεψη για ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, οι οποίες αυστηροποιούνται επί υποτροπής και αίρονται μερικώς επί συμμόρφωσης.

Η βία και η παρενόχληση αποτελούν διαχρονικά ενδημικό φαινόμενο στους χώρους εργασίας και οι ρυθμίσεις που αναλύθηκαν ανωτέρω αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα για τον περιορισμό και την καταπολέμησή τους, ιδιαίτερα με την υιοθέτηση των προβλεπόμενων στο νόμο διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και ποινών. Η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις μέτρων και πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμησης του φαινομένου, εκτός από υποχρεωτική είναι και αναγκαία, όχι μόνο για την προαγωγή ευρύτερων κοινωνικών στόχων, όπως η κατάργηση των διακρίσεων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, αλλά και για τη συμβολή στην ομαλή, πιο ανθρώπινη και τελικά πιο παραγωγική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις του Νόμου 4808/2021 κινούνται αδιαμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως πολλές από τις διατάξεις είναι καθαρά συμβολικές, ενώ η εμπειρία έχει δείξει ότι χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου (και όχι την υποστελεχωμένη σήμερα Επιθεώρηση Εργασίας) τα δικαιώματα των εργαζομένων θα παραμείνουν ανοχύρωτα.

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε εργαζόμενους/ες – θύματα περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας τους, κατοχυρώνοντας τα ατομικά και εργασιακά δικαιώματά τους. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την κατάρτιση Πολιτικών, διαδικασιών αναφοράς (complaint mechanisms-focal point procedures) και μηχανισμών εκπαίδευσης (training) σχεδιασμένων για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, τόσο για την προώθηση ενός υγιούς, ασφαλούς και έμφυλα δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και για την καλύτερη δυνατή θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενός χώρου ευάλωτου σε τέτοια φαινόμενα. 

Σπύρος Τζουανόπουλος, Δικηγόρος ΜΔΕ

Ειρήνη Κούσουλα, Ασκούμενη Δικηγόρος

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποχαιρετώντας έναν σκοτεινό χρόνο που δοκιμάστηκαν οι αντοχές της κοινωνίας και του κράτους δικαίου, ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει περισσότερη αγάπη, φροντίδα, αλληλεγγύη, ισότητα και δικαιοσύνη. Είναι στο χέρι μας.

Καλές γιορτές και Ευτυχισμένο το 2023!

33o Ανακριτικό Τμήμα Αθηνών Διάταξη 33/2022: ποινική δίωξη για ληστεία από κοινού. Eλεύθερος με περιοριστικό όρο εμφάνιση σε ΑΤ του τόπου κατοικίας.

Στις 03.09.2022  συνελήφθη o B.S. στο κέντρο της Αθήνας και του αποδόθηκε το αδίκημα της από κοινού τέλεσης ληστείας. Η 33η Ανακρίτρια Αθηνών άφησε ελεύθερο τον εντολέα μας με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Άρθρο στο HUMBA! #34 για τον αθλητικό νόμο (Ν. 4908/2022)

Το Ηumba! είναι ένα από τα καλύτερα ανεξάρτητα περιοδικά που έχει η χώρα μας με σύγχρονη αισθητική και ποιότητα. Η θεματολογία του είναι εξαιρετικά διευρυμένη, με έμφαση στο κοινωνικό και πολιτικό νόημα των σπορ και την εμπειρία του γηπέδου.Τα παιδιά του περιοδικού μου έκαναν την τιμή να φιλοξενήσουν ένα άρθρο μου για τον νέο δυστοπικό αθλητικό νόμο στο ένθετο που συνοδεύει το τελευταίο τεύχος τους αφιερωμένο στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Είναι κρίμα που υπήρξε η ανάγκη για κάτι τέτοιο , σε κάθε περίπτωση όμως τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο ένθετο είναι γροθιά στο στομάχι του αναγνώστη/στριας και ίσως αφυπνίσουν.

Στο άρθρο σχολιάζω εκτενώς την αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα οπαδικής βίας, την εκ πλαγίου επαναφορά του “κουκουλονόμου” , τις προβλέψεις για τη λειτουργία “λεσχών φιλάθλων”, τα διοικητικά πρόστιμα στις ΠΑΕ και την επαναφορά του λεγόμενου “ιδιώνυμου” για τα αδικήματα αθλητικής βίας. Επιχειρώ να αναδείξω τη σχέση των διατάξεων με το Ποινικό Δίκαιο του Εχθρού και με την εγκληματολογική λογική του «σπασμένου παραθύρου» που εξομοιώνει την μεταχείριση πλημμελημάτων-κακουργημάτων. Τέλος, εστιάζω στη διαβόητη τροποποίηση του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας και την πρόσθεση  της παραγράφου 6 με την οποία προβλέπεται η μη αναστολή κατ΄ άρθρα 99 επ.ΠΚ και η μη μετατροπή της επιβληθείσας ποινής σε κοινωφελή εργασία στον δράστη που τελεί κάποια από τα αδικήματα, κακουργήματα ή πλημμελήματα του άρθρου 187 ΠΚ, αλλά και η μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί τυχόν ασκηθείσης εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης, των ως άνω περιπτώσεων. 

Πέραν του ένθετου, οι 30+ ηλικίες θα ενθουσιαστούν με το αφιέρωμα του τεύχους στο Γιουγκοσλαβικό μπάσκετ, αφού ανήκουν σε μια γενιά που ο “Γιουγκοσλάβος” παίχτης ήταν κάτι μεταφυσικό, το NBA που μπορούσαμε να αγγίξουμε. Μέσα από τις σελίδες του Humba ξυπνούν οι οι φωνές του Τζούροβιτς μέσα στο Κλειστό του Αρτάκης, οι βολές του Πάσπαλι, η τραγική μορφή του Boban που έγινε τραγούδι και χίλιες δυο άλλες αναμνήσεις από το πέρασμα των Γιουγκοσλάβων στην Ελλάδα των 90’s και 00’s. Must read!

Σπύρος Τζουανόπουλος, Δικηγόρος ΜΔΕ

1ο Ανακριτικό Τμήμα Ανηλίκων Αθηνών Διάταξη 64/2022: ποινική δίωξη για ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μηχανισμών. Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους

Στις 24.03.2022 δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ και τους αποδόθηκαν η κατηγορία της κατοχής ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών υλών (9 φιάλες “μολότοφ”). Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση ενός εξ αυτών. Η Ανακρίτρια άφησε τον ανήλικο ελεύθερο με την επιβολή του περιοριστικού  της εμφάνισης στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ανέθεσε την παρακολούθηση της υπόθεσής του σε Επιμελητή Ανηλίκων.

Δημοσίευμα για την υπόθεση εδώ:

Συλλήψεις ανηλίκων για κατοχή βομβών μολότοφ

 

A΄ Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 969,970,1076/2021 : Ποινική δίωξη για έκρηξη, κατοχή-προμήθεια-κατασκευή εκρηκτικής βόμβας κ.α. Ομόφωνη αθώωση για το σύνολο των αποδιδόμενων αδικημάτων.

Μετά από μια υποδειγματική ακροαματική διαδικασία, ολοκληρώθηκε η δίκη  12 συλληφθέντων διαδηλωτών μετά από πορεία αλληλεγγύης στον τότε απεργό πείνας Ν. Ρωμανό που έλαβε χώρα την 02.12.2014. Κατά τη λήξη της διαδήλωσης είχαν σημειωθεί επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις καθώς και εμπρηστική επίθεση σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Το γραφείο μας ανέλαβε την υπεράσπιση ενός εκ των κατηγορουμένων μετά το πέρας της ανάκρισης. Στον εντολέα μας είχαν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο ΑΤ της κατοικίας του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα καθώς και η απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, μετά από δύο συνεδριάσεις, κήρυξε αθώους το σύνολο των κατηγορουμένων για κάθε μια από τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί με το 2/2016 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 1809/2021 : Διοικητική κράτηση αλλοδαπού για λόγους δημοσίας ασφάλειας. Δεκτές αντιρρήσεις κατά της κράτησης. Επιβολή περιοριστικού όρου

Σε βάρος εντολέως μας, αιτούντος άσυλο από την Ακτή Ελεφαντοστού,  ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Δυνάμει της σχηματισθείσας δικογραφίας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και του επιβλήθηκε το μέτρο της διοικητικής κράτησης. Ασκήσαμε αντιρρήσεις κατά της κράτησής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση, επιβάλλοντας ως περιοριστικό όρο την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, μέχρι την τελική εξέταση του αιτήματος ασύλου.

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) 831/2021 : Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Προσδιορισμός εύλογης αμοιβής δικαιούχων/ απόρριψη αίτησης ως ουσία αβάσιμης

Το γραφείο μας εκπροσώπησε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εστίασης σε αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί ερμηνευτές, εκτελεστές και παραγωγών υλικών φορέων ήχου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την αίτηση ο οργανισμός ζητούσε να καθοριστεί εύλογη αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα που οφείλονταν δήθεν από τη χρήση μουσικής σε εκπροσωπούμενους καλλιτέχνες για παρελθόντα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, να υποχρεωθεί η επιχείρηση στην προσκόμιση μουσικού καταλόγου στον οργανισμό καθώς και να υποχρεωθεί στην καταβολή του μισού ποσού που ο οργανισμός ζητούσε έως τη συζήτηση σχετικής αγωγής. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση καθώς έκρινε από το προσκομισθέν αποδεικτικό υλικό  και την ακροαματική διαδικασία και ότι δεν πιθανολογείται η χρήση μουσικής που οφείλονται συγγενικά δικαιώματα.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2902/2021: Αστική Ευθύνη Τύπου. Αποζημίωση για παράνομη περιουσιακή ζημία. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας-αδικοπραξία. Δεκτή εν μέρει αγωγή. Ευθύνη φορέα παροχής υπηρεσιών για σχόλια επισκεπτών ιστοσελίδας.

Με την υπ΄αριθ. 2902/2021 απόφαση του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τον εντολέα του γραφείου μας Χ.Ι. κάνοντας δεκτή αγωγή που είχε ασκήσει σε βάρος επιχείρησης ημερησίου Τύπου και του τοις πράγμασι υπεύθυνου έκδοσης. Με την αγωγή ζητείτο η άρση της προσβολής που υπέστη ο ενάγων από σειρά δημοσιευμάτων σε ημερήσια εφημερίδα, καθώς και από αναρτήσεις και σχόλια στην ιστοσελίδα της, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και δημοσίευση περίληψης της απόφασης. Η απόφαση υποχρέωσε την εναγόμενη επιχείρηση να αποσύρει τις απειλητικές-εξυβριστικές αναρτήσεις, να καταβάλει η επιχείρηση ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ, ο εναγόμενος υπεύθυνος έκδοσης δύο χιλιάδες ευρώ, και να δημοσιευθεί περίληψη της απόφασης στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της.

Η απόφαση εισέφερε σπουδαίο νομολογιακό προηγούμενο, καθώς αναγνώρισε ότι η πρώτη εναγόμενη, ως “φορέας παροχής υπηρεσιών” φέρει ευθύνη για τα σχόλια τρίτων στην ιστοσελίδα της, καθώς δεν απέσυρε ταχέως τα απειλητικά και εξυβριστικά σχόλια που είχαν αναρτηθεί σε αυτή,  κατ’ εφαρμογή του αρ. 13 παρ. 1 εδ. β΄ του π.δ. 131/2003.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.