Περίληψη

Ειρηνοδικείο Κρωπίας 178/2017: Δεκτή αγωγή. Αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης. Αδικοπραξία. Επιδίκαση αποζημίωσης λόγω μείωσης τιμήματος και ηθική βλάβη.

Με την υπ’ αριθ. 178/2017 απόφαση του του Ειρηνοδικείο Κρωπίας έκανε δεκτή την αγωγή εντολέα μας σε βάρος επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

O Δ.Τ. είχε αγοράσει από την εναγόμενη μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Η τελευταία εγγυόταν  για τον αριθμό των χιλιομέτρων που το όχημα είχε διανύσει, παρόλα αυτά στον πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ που διηνήργησε ο ιδιοκτήτης μετά την απόκτηση του οχήματος διαπιστώθηκε ότι ο χιλιομετρητής είχε υποστεί αλλοίωση και εμφάνιζε μικρότερο αριθμό χιλιομέτρων από την τελευταία μέτρηση που είχε λάβει χώρα έτη πριν. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι το όχημα πωλήθηκε χωρίς τις συνομολογημένες ιδιότητες και αναγνώρισε την υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχούσε στη μείωση του τιμήματος. Επιπρόσθετα, αναγνώρισε ότι η εναγόμενη γνώριζε κατά το χρόνο παράδοσης του οχήματος την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων και τις απέκρυψε δολίως. Έτσι, αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της εναγόμενης, πέραν της αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, συνιστά και αδικοπραξία (απάτη), επιδικάζοντας ποσό για την ηθική βλάβη του ενάγοντος.

Η απόφαση είναι προσπελάσιμη στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.