Περίληψη

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Προσδιορισμός
εύλογης αμοιβής δικαιούχων. Δικαστικός προσδιορισμός. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Έκταση
εξουσίας του δικαστηρίου κατά τον προσδιορισμό. Προσωρινή επιδίκαση αμοιβής. Απόρριψη της αίτησης καθώς πρόκειται για αμοιβή που αφορά χρήση η οποία έχει
πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο της αιτήσεως χρόνο για την οποία είναι επιτρεπτός μόνο ο οριστικός
καθορισμός από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε επιχείρηση εστίασης σε αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την αίτηση ο οργανισμός ζητούσε να καθοριστεί εύλογη αμοιβή για παρελθόντα έτη, να υποχρεωθεί η επιχείρηση στην προσκόμιση μουσικού καταλόγου στον οργανισμό καθώς και να υποχρεωθεί στην καταβολή του μισού ποσού έως τη συζήτηση σχετικής αγωγής. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση καθώς έκρινε πως πρόκειται για αμοιβή που αφορά χρήση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο της αιτήσεως χρόνο για την οποία είναι επιτρεπτός μόνο ο οριστικός καθορισμός από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.