Καθημερινά ένας τεράστιος όγκος δεδομένων καθίσταται αντικείμενο συλλογής, επεξεργασίας, διαμοιρασμού και εκμετάλλευσης από φορείς, επιχειρήσεις και άτομα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καταλυτική ήταν η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων τον Μάιο του 2018 για την αποτελεσματική ρύθμιση του πεδίου αυτού. Η ελληνική νομοθεσία ενσωμάτωσε τον Κανονισμό με τον Ν. 4624/2019  ενισχύοντας την προστασία της ιδιωτικότητας και το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό των πολιτών εισάγοντας αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, καλείται να συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις του.

Είτε ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και καλείσθε να συμμορφωθείτε στις αυστηρές επιταγές της νομοθεσίας,  είτε φοβάστε ότι τα δεδομένα σας υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία και θέλετε να προστατευτείτε, το γραφείο μπορεί να σας παρέχει αποτελεσματικές και άμεσες λύσεις.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Δικαστικές-διοικητικές προσφυγές
  • Άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό (διόρθωσης, εναντίωσης, ενημέρωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, πρόσβασης, δικαίωμα στη λήθη)
  • Εκτίμηση Αντικτύπου Ιδιωτικότητας
  • Μη ζητηθείσα επικοινωνία