Με την υπ΄αριθ. 2902/2021 απόφαση του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τον εντολέα του γραφείου μας Χ.Ι. κάνοντας δεκτή αγωγή που είχε ασκήσει σε βάρος επιχείρησης ημερησίου Τύπου και του τοις πράγμασι υπεύθυνου έκδοσης. Με την αγωγή ζητείτο η άρση της προσβολής που υπέστη ο ενάγων από σειρά δημοσιευμάτων σε ημερήσια εφημερίδα, καθώς και από αναρτήσεις και σχόλια στην ιστοσελίδα της, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και δημοσίευση περίληψης της απόφασης. Η απόφαση υποχρέωσε την εναγόμενη επιχείρηση να αποσύρει τις απειλητικές-εξυβριστικές αναρτήσεις, να καταβάλει η επιχείρηση ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ, ο εναγόμενος υπεύθυνος έκδοσης δύο χιλιάδες ευρώ, και να δημοσιευθεί περίληψη της απόφασης στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της.

Η απόφαση εισέφερε σπουδαίο νομολογιακό προηγούμενο, καθώς αναγνώρισε ότι η πρώτη εναγόμενη, ως “φορέας παροχής υπηρεσιών” φέρει ευθύνη για τα σχόλια τρίτων στην ιστοσελίδα της, καθώς δεν απέσυρε ταχέως τα απειλητικά και εξυβριστικά σχόλια που είχαν αναρτηθεί σε αυτή,  κατ’ εφαρμογή του αρ. 13 παρ. 1 εδ. β΄ του π.δ. 131/2003.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.